Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης Νικόλαος Τσαλικίδης   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Δ/νση: Δημοκρατίας 1, ΤΚ  691 00, Κομοτηνή
Τηλέφωνο: 2531350130
WEB: www.perodopis.eu
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Κοπή Βασιλόπιτας υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης»

Την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη εκδήλωση για την κοπή της Βασιλόπιτας για τους υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης με τις ευλογίες του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Μαρωνείας και Κομοτηνής κ.κ. Παντελεήμονος
Ο Αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης κ. Νικόλαος Τσαλικίδης, αφού προχώρησε αρχικά στις καθιερωμένες ευχές για το νέο έτος, ευχήθηκε σε όλους καλή επιτυχία στα υπηρεσιακά τους καθήκοντα, εκφράζοντας παράλληλα την πεποίθηση του πως μόνο με συνεννόηση και αλληλεγγύη θα μπορέσουν να επιτευχθούν οι κοινοί στόχοι για το καλό και την ευημερία του τόπου μας.
Με την παρουσία τους τίμησαν την εκδήλωση οι Γενικοί Διευθυντές, οι Διευθυντές υπηρεσιών, ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης κ. Μουμίν Οντέρ και Περιφερειακός Σύμβουλος Χουσέ Μουσταφά Ισμαήλ. Το φλουρί κέρδισε η κ. Μαρία Νικολαϊδου, Προϊσταμένη του Τμήματος Προϋπολογισμού.
Λίγο πριν την καθιερωμένη φωτογραφία και το πέρας της εκδήλωσης, όλες οι πλευρές δεσμεύθηκαν πως θα συνεχίσουν να εργάζονται με αντίστοιχο ζήλο και διάθεση αλλά με πνεύμα ενότητας, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης
                                                                                                                    Νικόλαος  Τσαλικίδης 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ + Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ Ἀδελφοί καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ εὐλογημένα

Ἀριθμ. Πρωτ. 118

ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΗΧΗΤΗΡΙΟΣ
ΕΠΙ Τῌ ΕΝΑΡΞΕΙ
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ
+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,
ΧΑΡΙΣ ΕΙΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ,
ΠΑΡ᾿ HΜΩΝ ΔΕ ΕΥΧΗ, ΕΥΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΡΗΣΙΣ
* * *

Ἀδελφοί καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ εὐλογημένα,

Διὰ τῆς χάριτος καὶ τῆς φιλανθρωπίας τοῦ Θεοῦ εἰσερχόμεθα ἀπὸ τῆς αὔριον εἰς τὸ στάδιον τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, τῆς καταλληλοτέρας περιόδου διὰ τὴν στροφὴν τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς, τῆς ἰδικῆς μας ψυχῆς, πρὸς τὸν Κύριον.
Ἡ περίοδος αὐτὴ εἶναι μία διαρκὴς κατάνυξις ἐνώπιον τοῦ ἐκτυλισσομένου καθ᾿ ἡμέραν μυστηρίου τοῦ Θεοῦ, τοῦ μυστηρίου τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου. Διὰ τοῦτο ἡ παρεχομένη εἰς ἡμᾶς εὐκαιρία τῶν Ἱερῶν Νηστειῶν ἔχει ἓν ἰδιαίτερον χαρακτηριστικόν: τὴν ἀνάνηψιν καὶ τὴν νῆψιν τῆς ψυχῆς, ἡ ὁποία καλεῖται ἰδιαιτέρως κατὰ τὴν γέμουσαν θείων προτροπῶν καὶ ἁγιότητος περίοδον αὐτὴν νὰ συνειδητοποιήσῃ τὰ παροδικὰ καὶ τὰ ὁρώμενα καὶ νὰ μεταβῇ σταδιακῶς πρὸς τὰ μείζονα καὶ τὰ κρείττονα, πρὸς τὰ ἀόρατα.
Ἀναγλύφως καὶ ἐπιγραμματικῶς Ἀνδρέας ὁ Κρήτης διὰ τοῦ Μεγάλου Κανόνος του ὁμιλεῖ πρὸς ἑαυτὸν καὶ πρὸς πᾶσαν ψυχὴν θλιβομένην καὶ καταπονουμένην ὑπὸ τῶν πειρασμῶν καὶ τῶν περισπασμῶν τῆς παρούσης ζωῆς. Συναισθανόμενος ὁ Ἅγιος τὸ βάρος τῆς πονεμένης ἀπὸ τὴν ἁμαρτίαν ἀνθρωπίνης ψυχῆς, ἐν ἀγωνίᾳ κραυγάζει: «Ψυχή μου, ψυχή μου, ἀνάστα τί καθεύδεις;». Ἡ κραυγὴ αὐτὴ ὁδηγεῖ εἰς τὴν συνειδητοποίησιν τῆς ματαιότητος καὶ εἰς τὸν ἀνέκφραστον φόβον τοῦ τέλους τῆς ἐπιγείου ζωῆς: «τὸ τέλος ἐγγίζει καὶ μέλλεις (ψυχή μου) θορυβεῖσθαι». Ἐνώπιον τοῦ ἀπροσδοκήτου τέλους τῆς ζωῆς ποὺ ἔρχεται «ὡς κλέπτης ἐν νυκτί», καλεῖ ἑαυτὸν ὁ τῆς Κρήτης Φωστὴρ καὶ κάθε πονεμένην καὶ ὑπὸ τοῦ φόβου τῆς ἀνασφαλείας διακατεχομέ-νην ψυχήν: «Ἀνάνηψον», λοιπόν, «ἵνα φείσηταί σου Χριστὸς ὁ Θεός, ὁ πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν».
Ἡ Ὀρθόδοξος Πατερικὴ διδασκαλία καὶ φωνὴ μᾶς καλεῖ, κατὰ τὸ ἐνώπιόν μας στάδιον, νὰ συναισθανθῶμεν ὁ καθεὶς «ποῖοι εἴμεθα, ποῦ εὑρισκόμεθα καὶ ποῦ ὑπάγομεν», ποῦ κατευθυνόμεθα δηλαδή. Νὰ αἰσθανθῶμεν τὸ μάταιον τοῦ προσκαίρου βίου καὶ νὰ μετανοήσωμεν δι᾿ ὅσα «ἐν γνώσει ἢ ἐν ἀγνοίᾳ, ἐν λόγοις ἢ ἐν ἔργοις, ἐν ἐπιτηδεύμασι καὶ πάσαις (ἡμῶν) ταῖς αἰσθήσεσιν» εἰργάσθημεν μέχρι τοῦδε ὄχι κατὰ τὸ εὐαγγέλιον καὶ τὸν νόμον τῆς Χάριτος τοῦ Χριστοῦ καὶ νὰ ἀνανήψωμεν. Μόνον τότε θὰ εὕρωμεν ἔλεος καὶ χάριν καὶ θὰ μᾶς φεισθῇ ὁ ἐτάζων καρδίας καὶ νεφροὺς καὶ τὰ κρύφια πάντα τῶν ἀνθρώπων καὶ τοὺς λογισμοὺς γιγνώσκων Κύριος καὶ δὲν θὰ μᾶς καταλογίσῃ τοὺς ἀδίκους λογισμούς, οἱ ὁποῖοι ὁδηγοῦν εἰς μάταια καὶ ἀνώφελα ἔργα.
Ὁ ἐνώπιόν μας ἀγὼν συμποσοῦται εἰς τὴν νῆψιν καὶ εἰς τὴν ἀνάνηψίν μας, εἰς τὴν μετάνοιαν. Διὰ τῆς μετανοίας, διὰ τῆς ἐπιγνώσεως τῆς καταστάσεώς μας δηλαδή, καὶ διὰ τῆς ἐξομολογήσεως, ἡ ζωή μας στεφανώνεται διὰ «τῆς ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν, διὰ τῆς κοινωνίας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, διὰ τοῦ πληρώματος τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν». Ἡ ἀνάνηψις ταυτίζεται πρὸς τὴν συνείδησιν τοῦ μετανοοῦντος ἀνθρώπου (Πρβλ. Β΄ Κορ. α΄, 12 καὶ Ρωμ. β΄, 15). Ἡ συνείδησις εἶναι δῶρον τοῦ Θεοῦ.
Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ,
Καλούμεθα οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ νὰ βιώσωμεν τὴν περίοδον τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ὡς χρόνον συνειδησιακῆς νήψεως καὶ ἀνανήψεως, ὡς στιγμὴν αἰωνιότητος τῆς Ὀρθοδόξου ταυτότητός μας. Δηλαδή, καλούμεθα νὰ ζήσωμεν καὶ νὰ συμβιώσωμεν μὲ τὸν Χριστόν. Νὰ ζήσωμεν ἐκκλησιαστικῶς καὶ πνευματικῶς. Διότι μόνον εἰς τὴν ἐν Χριστῷ ζωὴν ὑπάρχει ἡ δυνατότης νὰ ἀνανήψῃ ἡ συνείδησίς μας καὶ νὰ ἀνέλθωμεν εἰς τὸν χῶρον τῆς πραγματικῆς ἐλευθερίας καὶ τῶν ἀλανθάστων κριτηρίων πρὸς ἀνάπαυσιν καὶ λύτρωσίν μας.
Κατὰ τὴν ἔναρξιν τῆς εὐλογημένης ταύτης περιόδου, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης καὶ ἡ Μήτηρ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία ἐπισκέπτονται πᾶσαν Ὀρθόδοξον Χριστιανὴν ψυχὴν κοπιῶσαν καὶ πεφορτισμένην καὶ ἀπαραμύθητον ὑπὸ τῶν ἀξιῶν καὶ ἡδονῶν καὶ ἀπολαύσεων τῆς σαρκὸς καὶ τοῦ κόσμου τούτου, συμπορεύονται καὶ συμπροσεύχονται πρὸς τὸν «προσερχόμενον σφαγιασθῆναι καὶ δοθῆναι εἰς βρῶσιν τοῖς πιστοῖς Βασιλέα τῶν βασιλευόντων καὶ Κύριον τῶν κυριευόντων»: Ἀξίωσον, Κύριε, πάντας τοὺς Ὀρθοδόξους πιστοὺς ἐν εἰρήνῃ καὶ συντριβῇ καρδίας νὰ διαπορευθοῦν τὴν ἱερὰν περίοδον καὶ τὸ ἀνοιγόμενον στάδιον, «χαριτῶν καὶ δυναμῶν ὅπως προφθάσω-μεν, ἐκτελέσαντες τὸν δρόμον ἀνδρικῶς, τὴν κυρίαν ἡμέραν τῆς Ἀναστάσεώς Σου, καὶ ἐν χαρᾷ στεφανηφοροῦντες αὐτὴν ἀκαταπαύστως αἰνέσωμεν» (πρβλ. ποίημα κυρίου Θεοδώρου, Τριώδιον).
Εὐλογοῦντες πατρικῶς ὑμᾶς, τέκνα ἀγαπητὰ καὶ πιστὰ τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας, καὶ ἡνωμένοι μαζί σας ἐν προσευχαῖς καὶ δεήσεσιν, ἐπικαλούμεθα ἐπὶ πάντας τὴν δύναμιν τοῦ Τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ καὶ τὰς πρεσβείας τῆς Κυρίας Θεοτόκου, τῶν ἁγίων Ἀγγέλων καὶ πάντων τῶν Ἁγίων, ὥστε ἅπαντες ἀξίως τῆς κλήσεως ἡμῶν ὡς Ὀρθοδόξων νὰ πολιτευθῶμεν, καὶ νὰ ἀπολαύσωμεν τοιουτοτρόπως τῆς τρυφῆς καὶ τῆς δόξης τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, εἰς Ὃν τὸ κράτος καὶ ἡ εὐχαριστία καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
                                                                                          Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ ,βιζ´
                                                                                                     † Ὁ Κωνσταντινουπόλεως
διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης πάντων ὑμῶν

-----------------------

Ἀναγνωσθήτω ἐπ᾿ ἐκκλησίας κατὰ τὴν Κυριακὴν τῆς Τυρινῆς, κς΄ Φεβρουαρίου, ἀμέσως μετὰ τὸ Ἱερὸν Εὐαγγέλιον.

Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΡΗΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

                  
Ἱερά Μητρόπολις Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς
Πλ. Αὐτοκράτορος Θεοδοσίου 7
691 00   Κομοτηνή
τηλ.: 2531022642 – φαξ: 2531023439
e-mail: immkom@otenet.gr
Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΡΗΣΕΩΣ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΝΑΟ
ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Τήν Κυριακήν, 26ην Φεβρουαρίου 2017 καί περί ὥραν 6ην ἀπογευματινήν, θά τελεσθῇ στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς, Χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος, ο ἑσπερινός τῆς συγχωρήσεως.

Καλούμεθα ὅλοι οἱ Χριστιανοί, προετοιμαζόμενοι γιά τόν ἀγῶνα τῶν ἀρετῶν, να προσέλθουμε στήν ἀκολουθία αὐτή, προκειμένου νά ζητήσουμε καί νά λάβουμε τή συγχώρεση.

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ «ΠΩΣ ΝΑ ΘΗΣΑΥΡΙΖΟΥΜΕ» ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ
          ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ                                  ΚΟΜΟΤΗΝΗ  26-2-2017
ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
«ΠΩΣ ΝΑ ΘΗΣΑΥΡΙΖΟΥΜΕ»
Ὁ πόθος ἀποκτήσεως θησαυρῶν συνδέεται μέ κάτι βαθύτερο, μέ τὸ αἴσθημα τῆς ἀσφάλειας, τῆς ἄνεσης, τῆς ἀξιοπρέπειας. Ὁ Κύριος ὅμως ἐξηγεῖ, τήν ἀσφάλεια πού ζητάτε δέν τήν προσφέρουν οἱ θησαυροί αὐτοῦ τοῦ κόσμου.  Ἐδώ στή γῆ «ὁ σκόρος καί ἡ σαπίλα τούς καταστρέφουν καί οἱ διαρρήκτες τούς κλέβουν». 
Βέβαια ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Χριστοῦ τά πράγματα ἔχουν ἀλλάξει σημαντικά. Οἱ ἄνθρωποι βρῆκαν καλύτερους τρόπους ἐξασφαλίσεως τῶν ἀγαθῶν τους. Σήμερα ὑπάρχουν ἀσφαλιστικές ἑταιρεῖες, καταθέσεις σέ Τράπεζες, «ἐπενδύσεις» σέ ἐπιχειρήσεις. Ἀλλά καί οἱ κλέφτες ἔγιναν ἐμπειρότεροι καί ἀνακάλυψαν νέα συστήματα καί μεθόδους. Βέβαια ἐξακολουθοῦν ὅμως νά ὑπάρχουν ὁ σκόρος καί ἡ σήψη. Ποτὲ τελικά δέν μπορεῖ νά εἶναι κανείς ἀπόλυτα ἀσφαλής. Ἕνας πόλεμος, μιὰ πολιτικὴ ἀναστάτωση καὶ τὰ πάντα ἀνατρέπονται. Ἀκολουθεῖ μία οἰκονομικὴ κρίση καὶ περιουσίες μεγάλες ἐξανεμίζονται.  Μεταβάλλονται τά οἰκονομικά δεδομένα καί τὸ ἐμπόριο ὁδηγεῖ σὲ χρεωκοπία. Ἀλλὰ κι ὅταν δὲν συμβοῦν αὐτά, συχνὰ αὐτοῦ τοῦ εἴδους ὁ θησαυρισμὸς συνδέεται μὲ τόση ἀγωνία καὶ ὑπερένταση, ὥστε ἐκμηδενίζονται ἡ ἀξία καὶ ἡ ἄνεση ποὺ δῆθεν προσφέρει. Δὲν εἶναι λίγο τὸ ἆγχος στὴν ἐποχή μας ποὺ σχετίζεται μὲ τὸ κυνήγι τῶν θησαυρῶν.
Ὑπάρχουν περιπτώσεις, στὶς ὁποῖες οἱ γήϊνοι θησαυροὶ δὲν ἔχουν ἀξία: ἀθεράπευτες ἀρρώστιες, βαρειὲς μελαγχολίες, νευροπάθειες, οἰκογενειακὲς τραγωδίες, ἀτυχήματα, θάνατοι προσφιλῶν προσώπων, πού δέν θεραπεύονται μέ τό χρῆμα. Ὁ Κύριος ἐπισημαίνει: «Ὅπου εἶναι ὁ θησαυρός σου, ἐκεῖ θά εἶναι καί ἡ καρδιά σου».  Συγκεντρῶστε θησαυροὺς πνευματικοὺς, αὐξῆστε τὴν περιουσία τῆς πίστεως, πολλαπλασιάστε τὰ ἔργα τῆς ἀγάπης, φροντίστε νὰ αὐξάνει συνεχῶς ἡ καθαρότητα τῆς ψυχῆς σας, ἡ ἁγνότητα, ἡ ταπεινοφροσύνη, ἡ εἰλικρίνεια καὶ ἡ τιμιότητα.  Δῶστε τροφή στόν πεινασμένο, στέγη στόν ξένο, στοργή στόν ἄρρωστο, συμπαράσταση στόν ἀβοήθητο. 
Συγχωρεῖστε μέ ὅλή τήν καρδιά σας ὅσους σᾶς πίκραναν, σᾶς ἀδίκησαν, σᾶς ἔβλαψαν.  Ἔτσι θά κερδίσετε τόν πιό ἀνεκτίμητο θησαυρό: τή συγχώρηση, τήν υἱοθεσία τοῦ  «Πατρός τῶν οἰκτιρμῶν».
Ἡ περίοδος τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ποὺ ἀρχίζει ἀπὸ αὔριο, αὐτὸ τὸν σκοπὸ ἔχει: νὰ μᾶς βοηθήσει νὰ ἐπανεξετάσουμε σοβαρὰ τὴν πορεία τῆς ζωῆς μας. Ποῦ ἔχουμε στραμμένη τὴν προσοχή μας; Σ’ αὐτὰ ποὺ γίνονται αὐτὲς τὶς ἡμέρες καὶ εὐτελίζουν τὸν ἄνθρωπο ἢ στὰ σεμνὰ, τὰ δίκαια, τὰ ὑγιῆ, τά ἀγνά ποὺ διδάσκει ἠ Ἐκκλησία μας;  Θησαυρίζουμε «θησαυρούς ἐπί τῆς γῆς» ἤ «ἐν τῷ οὐρανῷ»;                                                            


ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

         
       Ἱερά Μητρόπολις
Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς
       Πλ. Αὐτοκράτορος Θεοδοσίου 7
                 691 00   Κομοτηνή
      τηλ.: 2531022642 – φαξ: 2531023439
           e-mail: immkom@otenet.gr

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
κ.κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ

·       Παρασκευή,24/02/2017: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ στόν Ἱερό
          πρωΐ                           Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς Κομοτηνῆς.

·       Κυριακή,26/02/2017: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ στόν Ἱερό Ναό
          πρωΐ                   Ἁγίου Παντελεήμονος Μικροῦ Κρανοβουνίου.

·       Κυριακή,26/02/2017: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν
          6:00 μ.μ.             ἀκολουθίαν τοῦ Α΄ Κατανυκτικοῦ ἑσπερινοῦ (τῆς συγχωρήσεως)
                                      στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.

·       Δευτέρα,27/02/2017: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν
          5:00 μ.μ.             ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου στήν Ἱερά Μονή Παναγίας
                                      Φανερωμένης Βαθυρρύακος.

·       Τετάρτη,01/03/2017: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ κατά τήν
          5:00 μ.μ.             Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων στόν
                                      Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου Ἀσωμάτων.

·       Παρασκευή,03/03/2017: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν
          5:00 μ.μ.                   ἀκολουθίαν τῆς Α΄ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν
                                            Ὑπεραγίαν Θεοτόκον στό Ἱερόν Παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου
                                             Παντελεήμονος τοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου Κομοτηνῆς.

·       Παρασκευή,03/03/2017: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν
          7:00 μ.μ.                   ἀκολουθίαν τῆς Α΄ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν
                                            Ὑπεραγίαν Θεοτόκον στόν Ἱερό Ναό τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας
                                             Κομοτηνῆς.
Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Μαζί τα φάγαμε;;; Ο ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΤΟ ΕΙΠΕ ΛΑΚΩΝΙΚΑ, ΙΔΟΥ ΚΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ     


Σήμερα έκανα μερικές σκέψεις… Ακούγεται συνέχεια από συνταξιούχους και εργαζόμενους η φράση: «Τα δούλεψα», «Τα δικαιούμαι».
Με βάση μία πρόσφατη μελέτη που δημοσιευτηκε, 1 στους 10 Έλληνες συμμετέχει στη παραγωγική βάση, δηλαδή στην αυξηση του ΑΕΠ αυτής της έρμης χώρας… Αλλά ακόμα και να μην είναι ένας στους 10 αλλά 3 στους 10, πάλι τα πράγματα είναι τραγικα… Γι αυτό θα μιλήσω με απλά λόγια σε μερικές ομάδες που αποτελούν τη πλειοψηφία αυτής της χώρας. (περί το 70% κατά τη γνώμη μου)….
1. – Αγαπητέ δημόσιε υπάλληλε! Δε παρήγαγες έργο ΠΟΤΕ! Σε ένα γραφείο καθισμένος ήσουν και σε ενοχλόυσε ο ιδιώτης που ερχόταν να κάνει τη δουλειά του και εσυ τον καθυστερούσες και τον αντιμετώπιζες σαν απατεώνα και κλέφτη…. Το κράτος που ψήφιζες, φρόντιζε να διατηρεί φυσικά τη θέση σου μη προχωρόντας σε μηχανογράφηση, σε απλοποιηση των διαδικασιών και σε μείωση της γραφειοκρατίας για να έχεις εσύ δουλειά!!! Δηλαδη δεν έκανα τη δουλειά μου για να έχει λόγω ύπαρξης η δική σου θέση!
(Επίσης ποτέ δε κατάλαβα γιατί ο ταμίας στη ΔΕΗ πρέπει να παίρνει 2.500 χιλιάρικα σύνταξη και η ταμίας στα goody’s που τη βγαζει ορθια όλη μέρα πρέπει να πάρει 500-600 ευρώ!)
2. Αγαπητέ συνταξιούχε του δημοσίου! Αυτά που λες πως «πλήρωσες» ήταν απλές λογιστικές εγγραφές… Τα χρήματα που κακώς παίρνεις και με αυτα χαρτζιλικώνεις τα παιδιά σου που ειναι 30 και 35 χρονών, δε σου ανήκουν… Τους τα έκλεψες… Αν δε ταίζαμε εσένα για να μη παράγεις τίποτα και να μας ταλαιπωρεις, θα είχαμε δουλείες και για τα παιδιά αλλά και για τα εγγόνια σου….
3. Αγαπητέ συνταξιούχε των 400 ευρώ (αυτή τη στιγμή!) Μου έχουν πει για κάτι οικοδόμους στα καφενεία τις δεκαετίες του 70 & 80 που κολλάγαν ταμπέλα στη πλάτη : «παιρνω 10.000 και μη με εννοχλεις!» Επίσης εκεινες τις δεκαετίες και λίγο πριν τα ένσημα μου έχουν πει, πως πολλοί τα έπαιρναν στο χέρι… Και μετά γέμιζαν τα σκυλάδικα στην Εθνική και αργότερα στην Αχαρνών…. Σου θυμίζει τίποτα? (Φυσικά το ΠΑΣΟΚ μιας και άνηκες στα περήφανα γειρατιά σου έδωσε τη χαριστική σύνταξη με τα λίγα ένσημα που ειχες, όχι γιατι υπήρχε ανεργία, αλλά γιατι τα έφαγες, και τώρα δε σου φτάνουν!!!
4. Αγαπητέ ελευθερε επαγγελματία και μικρομεσσαίε επιχειρηματία… Παραδέξου το… Μέχρι το 2010, φορολογική συνείδηση μηδέν…. Δεν είχες πληρώσει δραχμή μέχρι τότε για φόρολογία εισοδήματος…. (τώρα, ναι… πάνε να σου τα πάρουν μαζεμένα! άλλαξε χώρα αν μπορεις και μη γκρινιάζεις!)
5. Αγαπητέ ιδιωτικέ υπάλληλε, άνεργε, νέε, πτυχιούχε! Έχεις όλα τα δίκια του κόσμου! Σου παραδώσαμε μια χώρα μπουρδέλο χωρις προοπτική! ΑΛΛΑ…. Άσε το σύνταγμα και τους δρόμους και βρες τους πραγματικούς ενόχους…. Εμένα, τη μάνα σου το πατέρα σου το θείο και τη θεία σου και βάλε τους να κοιταχτούν στο καθρεπτη….
ΓΙΑΤΙ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΑΚΟΜΗ ΜΗΝΑ ΜΕ ΠΑΧΥΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΘΑ ΣΕ ΞΑΝΑΠΟΥΛΑΓΑΝΕ ΑΓΟΡΙ /ΚΟΡΙΤΣΙ ΜΟΥ….
Για μία κωλοσύνταξη ή ένα κωλομισθό από αυτό το πτώμα που λέγεται κράτος…

Θ.ΠΑΓΚΑΛΟΣ

Το φυσάει και δεν κρυώνει νεαρός φοιτητής της Κομοτηνής!


Φοιτητής από τη Αθήνα σπουδάζει εδώ και ορισμένα χρόνια στο Πανεπιστήμιο της Κομοτηνής
Ο νεαρός, (όπως μου το διηγήθηκε η σπιτονοικοκυρά του) συζεί με την κοπελιά του, φοιτήτρια και αυτή του Πανεπιστημίου μας , σε διαφορετική σχολή, της ίδιας όμως κατεύθυνσης. Το ζευγάρι τα πήγαινε εξαιρετικά και έχοντας κλείσει πάνω από ένα χρόνο σχέσης ζούσε μαζί σε γκαρσονιέρα στην περιοχή της πλατείας.
Η συμβίωση είναι ο καλύτερος τρόπος για να μάθεις τον άλλο και επειδή τόσο το αγόρι, όσο και το κορίτσι το πήγαιναν αρκετά σοβαρά, παρά το νεαρό της ηλικίας τους, είχαν αποφασίζει να ζήσουν μαζί.
Για αυτό και η κοπέλα έμενε περισσότερο στην γκαρσονιέρα του φίλου της παρά στο πατρικό της, στη Κομοτηνή.
Ως εδώ καλά.
Ο νεαρός όμως τα Χριστούγεννα έφυγε για να πάει να κάνει γιορτές στην Αθήνα μαζί με τους δικούς του.
Ήσυχος ότι θα περνούσε και αυτή όμορφα και ωραία στην Κομοτηνή με τους δικούς της.
Επέστρεψε, χωρίς να έχει πει τίποτα στη κοπελιά του, θέλοντας να της κάνει έκπληξη…
Ερχόμενος νωρίτερα στην Κομοτηνή, λίγο μετά τις γιορτές, δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που είδε μπαίνοντας στην γκαρσονιέρα.
Η κοπελιά του, ήταν καβάλα στο κρεβάτι, μαζί με τον κολλητό του φίλο!
Το αγόρι χωρίς να πει ούτε κουβέντα έφυγε και πάλι άρον – άρον για την Αθήνα.
Είναι άγνωστο πότε και αν θα επιστρέψει μετά το σοκ και αμόκ που έπαθε!!
Η σπιτονοικοκυρά άλλαξε την κλειδαριά για μα μην πηγαίνει η δικιά μας…..
Το ενοίκιο το πληρώνει κανονικά κα αυτό που προσπαθεί τώρα είναι να πάρει μεταγραφή και να φύγει για πάντα από την Κομοτηνή!!!

Καλά δεν σου είπαν ρε παλικάρι ότι οι Κομοτηναίες είναι θερμόαιμες;;;;